Mediacje w sprawach gospodarczych

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Spis treści

Sprawy gospodarcze​

Do mediacji w sprawach gospodarczych możemy ogólnie zaliczyć konflikty, których stronami są osoby fizyczne, bądź osoby prawne, które powadzą działalność gospodarczą. Charakterystyką tych postępowań jest to, że zawsze chociaż jedną ze stron będzie przedsiębiorca, lub osoba, która była przedsiębiorcą w przeszłości. Takim przykładem są sprawy przeciwko osobom odpowiadającym za dług byłego przedsiębiorcy.

Mediacje w sporach gospodarczych: skuteczność, statystyki i rozwój​

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak skutecznie rozwiązywać konflikty biznesowe, oszczędzając czas i pieniądze, jednocześnie dbając o dobre relacje z partnerami? Mediacje w sprawach gospodarczych to coraz popularniejsza i coraz częściej wykorzystywana metoda rozstrzygania sporów. Zapraszamy do przeczytania artykułu, w którym przedstawiam skuteczność mediacji, opierając się na oficjalnych statystykach i badaniach. Odkryj, jak rozwija się ta dziedzina oraz jak korzystać z mediacji, by osiągnąć powodzenie w biznesie. Poznaj także inspirujące przypadki sukcesu, które pokażą Ci, jak mediacje gospodarcze pomogły firmom w praktyce. Nie czekaj – przeczytaj artykuł i przekonaj się sam, jak mediacje mogą przyczynić się do sukcesu Twojego biznesu!​

Wprowadzenie Do Mediacji Gospodarczych​

Definicja i cele mediacji gospodarczych​

Mediacja gospodarcza to sposób rozstrzygania sporów wynikających z relacji gospodarczych, handlowych czy finansowych między stronami. Jej celem jest pomoc w rozwiązaniu konfliktu za pomocą neutralnego mediatora, który prowadzi strony przez proces negocjacji i wspólnego podejmowania decyzji. Mediator nie wydaje rozstrzygnięć ani decyzji, lecz pomaga stronach znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron i pozwoli im kontynuować współpracę.​

Zalety mediacji w konfliktach biznesowych​

Mediacja gospodarcza przynosi wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnym postępowaniem sądowym. Po pierwsze, jest to proces szybszy i tańszy niż sądowy. Strony nie muszą ponosić kosztów związanych z zatrudnieniem prawników czy długotrwałymi postępowaniami sądowymi. Mediacja daje także większą kontrolę nad procesem oraz ostatecznym rozwiązaniem, gdyż strony mogą wspólnie negocjować i decydować o warunkach porozumienia. Ponadto, mediacja ma charakter poufny, co pozwala stronom zachować reputację i uniknąć negatywnego rozgłosu związanego z konfliktem.​

Statystyki Mediacji Gospodarczych W Polsce​

Źródła danych statystycznych​

Głównym źródłem danych dotyczących mediacji gospodarczych w Polsce jest publikacja „Statystyka sądów powszechnych” opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,6.html). Dane te są gromadzone i analizowane co roku, prezentując statystyki związane z mediacjami w sprawach gospodarczych.​

Ogólna liczba spraw gospodarczych rozwiązanych przez mediacje​

W ostatnich latach liczba spraw gospodarczych rozstrzyganych za pomocą mediacji systematycznie wzrasta. W 2020 roku, według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, odnotowano łącznie 2219 spraw gospodarczych, które zakończyły się mediacją.​

Trendy i zmiany w ostatnich latach​

Wzrost liczby spraw rozwiązanych przez mediacje jest związany z rosnącym zainteresowaniem tą formą rozstrzygania sporów w środowisku biznesowym oraz z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych zachęcających do korzystania z mediacji. Mediacje stają się coraz bardziej popularne, gdyż przedsiębiorcy zauważają jej skuteczność i oszczędność czasu.​

Wykres obrazujący liczbę mediacji w sprawach gospodarczych w latach 2006 - 2021

Skuteczność Mediacji Gospodarczych​

Procent spraw zakończonych porozumieniem​

Mediacje gospodarcze wykazują wysoki poziom skuteczności, co potwierdzają dostępne statystyki. W 2020 roku, według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, około 73% spraw gospodarczych zakończonych mediacją zakończyło się porozumieniem między stronami. Ten wynik pokazuje, że mediacje są efektywnym narzędziem rozwiązywania konfliktów gospodarczych.​

Czas trwania mediacji w porównaniu z postępowaniem sądowym​

Czas trwania mediacji gospodarczych jest zazwyczaj znacznie krótszy niż postępowanie sądowe. Mediacje mogą trwać od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od skomplikowania sprawy i zaangażowania stron. Zawsze będzie to krócej niż skomplikowany proces sądowy. W porównaniu, postępowania sądowe mogą trwać nawet kilka lat, co wpływa na koszty, tempo rozwoju przedsiębiorstw oraz relacje między stronami. Mediacja jest więc korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą szybko i efektywnie rozstrzygnąć spór.​

Zadowolenie stron z wyników mediacji​

W mediacjach gospodarczych zadowolenie stron z wyników mediacji jest wysokie. Wynika to z faktu, że strony mają możliwość wspólnego negocjowania i podejmowania decyzji. Porozumienia są korzystne dla obu stron, co z kolei prowadzi do długotrwałego zadowolenia. Dodatkowo, mediacja pomaga zachować relacje biznesowe, co przyczynia się do lepszego klimatu współpracy między stronami.​

Rozwój Mediacji Gospodarczych​

Wprowadzenie nowych przepisów i regulacji​

W Polsce wprowadzono w ostatnich latach szereg zmian w prawie, które promują mediacje gospodarcze jako alternatywę dla postępowań sądowych. Przykładem takiej zmiany jest ustawa o mediacji z 2015 roku, która wprowadziła m.in. obowiązek informowania stron o możliwości skorzystania z mediacji oraz upraszcza procedury prowadzenia mediacji.​

Inicjatywy mające na celu promowanie mediacji w biznesie​

W Polsce rośnie liczba inicjatyw mających na celu promowanie mediacji gospodarczych, zarówno na poziomie państwa, jak i wśród organizacji pozarządowych czy firm prywatnych. Przykładem takiej inicjatywy jest ogólnopolski Dzień Mediacji, organizowany corocznie, który ma na celu promowanie mediacji jako efektywnej metody rozwiązywania sporów.​

Przypadki Sukcesu: Mediacje Gospodarcze W Praktyce​

Przykłady udanych mediacji w sprawach gospodarczych​

Przykłady udanych mediacji w sprawach gospodarczych

 1. Spór dotyczący kontraktu: Dwie firmy z branży IT miały spór dotyczący warunków kontraktu na wspólny projekt. Mediacja pozwoliła im na otwarte i konstruktywne dyskusje, które doprowadziły do wypracowania nowych warunków kontraktu satysfakcjonujących obie strony. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogły kontynuować współpracę i wspólnie zrealizować projekt.
 2. Spór o płatności: Firma produkcyjna miała konflikt z dostawcą surowców dotyczący zaległych płatności. W trakcie mediacji strony zrozumiały swoje potrzeby i możliwości, co pozwoliło na wypracowanie harmonogramu spłat, który uwzględniał sytuację finansową obu przedsiębiorstw. Dzięki temu dostawca odzyskał należności, a firma produkcyjna uniknęła upadłości.
 3. Spór z podwykonawcą: W związku z realizacją inwestycji budowlanej, wystąpił spór pomiędzy generalnym wykonawcą a jednym z podwykonawców. Podwykonawca nie był w stanie wykonać swoich zadań na czas, co było spowodowane brakami kadrowymi. W grę wchodziła strata dużych pieniędzy, która była związana z zapłatą kar umownych za opóźnienie w realizacji inwestycji. To budziło ogromne emocje, co jest zrozumiałe.  Mediacja pomogła w zrozumieniu oczekiwań i potrzeb obu stron, co doprowadziło do opracowania nowego rozwiązania, które umożliwiło realizację zadań na czas i zadowoliło zarówno generalnego wykonawcę, jak i jednego z podwykonawców.

Lekcje i wnioski z analizy przypadków​

Analiza udanych przypadków mediacji gospodarczych pozwala na wyodrębnienie kilku kluczowych wniosków:

 1. Współpraca i komunikacja: Mediacja pozwala na otwartą i uczciwą komunikację między stronami, co prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań, a tym samym do wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań.
 2. Elastyczność: Mediacja jest procesem elastycznym, pozwalającym na dostosowanie podejścia do specyfiki danego konfliktu. Dzięki temu strony mogą wypracować rozwiązania, które uwzględniają ich indywidualne potrzeby i możliwości.
 3. Oszczędność czasu i kosztów: Udane mediacje gospodarcze pokazują, że ten sposób rozwiązywania sporów jest często szybszy i tańszy niż długotrwałe postępowania sądowe.
 4. Ochrona relacji biznesowych: Mediacje pozwalają na rozstrzygnięcie sporu w sposób, który nie niszczy relacji biznesowych między stronami. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą kontynuować współpracę po zakończeniu konfliktu, co przyczynia się do ich długoterminowego sukcesu i stabilności.
 5. Poufność: Mediacja gwarantuje poufność całego procesu, co pozwala stronom zachować reputację i uniknąć negatywnego rozgłosu związanego z konfliktem. W przypadkach, gdy reputacja firmy jest kluczowa dla jej działalności, mediacja może okazać się nieocenionym narzędziem.

Mediacje Gospodarcze – Korzyści, Przykłady, Przepisy​

Korzyści dla przedsiębiorców korzystających z mediacji biznesowych​

 • mediacja jest poufna: przebieg mediacji jest tajny, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa; dodatkowo do zachowania zasady poufności zobowiązane są również strony sporu; przebieg procesu mediacji np. propozycje stron nie mogą być podnoszone przed sądem Zasada poufności jest bardzo istotna dla np. tajemnic handlowych, reputacji zawodowej, czy wrażliwych spraw osobistych,
 • dyskretność mediacji: informacje o prowadzonych sporach sądowych mogą źle wpływać na wizerunek przedsiębiorcy; o mediacji wie niewielki krąg osób, tych najbardziej zaufanych i zaangażowanych,
 • mediacja jest przyjazna stronom: spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę, ale również poprawić relacje – wzajemne stosunki są niezwykle istotne w sferach gospodarczych, w odróżnieniu od procesu sądowego w mediacji gospodarczej strony mogą swobodnie ułożyć swoje zobowiązania, co pozytywnie wpływa na wzajemne relacje i horyzonty współpracy na przyszłość – procedury sądowe są nastawione na zwycięstwo lub klęskę,
 • przejrzystość mediacji: strony korzystają ze swobodnej wypowiedzi i mogą poruszyć wszystkie ważne sprawy, mediacja nie wymaga prowadzenia taktyki procesowej, a zatem przedsiębiorca nie jest zmuszony do korzystania z profesjonalnego pełnomocnika,
 • ekonomia mediacji: koszty mediacji są z góry ustalone i łatwe do zaplanowania w budżecie przedsiębiorstwa, nie ponosi się kosztów wpisu, nie trzeba powoływać biegłych i ponosić dodatkowych kosztów,
 • szybkość i elastyczność postępowania mediacyjnego: terminy mediacji są dostosowane do możliwości stron, a jej przebieg jest w pełni uzależniony od aktywności i dążenia do osiągnięcia porozumienia – mediować można o rano, w południe, lub wieczorem zależnie od potrzeb i woli stron,
 • mediacja jest skuteczna prawnie: wszczęcie mediacji przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą mediacyjną i zatwierdzona przez sąd ma moc równą ugody sądowej, co czyni z niej tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji,
 • elastyczność mediacji: o przebiegu, częstotliwości terminów mediacyjnych i rozwiązaniach decydują strony, swobodne kształtowanie stosunku prawnego jest tym, co najbardziej odróżna mediację od postępowania sądowego.

Przykłady spraw w mediacjach gospodarczych​

 • spory dotyczące zawierania, sposobu wykonania lub rozwiązywania umów handlowych,
 • spory dotyczące braku płatności lub terminowości zapłaty płatności ratalnych,
 • spory o odszkodowania umowne i pozaumowne,
 • spory o naruszenie praw autorskich lub patentowych,
 • spory dotyczące roszczeń wspólników / akcjonariuszy wobec spółki lub spółki wobec zarządu,
 • spory przy ustalaniu obowiązków w ramach umowy konsorcjum,
 • spory wewnątrz kadry zarządzającej, pomiędzy menedżerami,
 • spory wynikające podczas prowadzenia działalności centrów handlowych,
 • spory powstałe podczas fuzji, przejęć lub sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • spory powstałe w wyniku prowadzenia spraw upadłościowych lub postępowań naprawczych.

Sprawy gospodarcze według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego​

Art. 4582. [Sprawy gospodarcze]
§ 1. Sprawami gospodarczymi są sprawy:
1) ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
2) określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;
3) 19 ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 2112-2114, art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320, z 2021 r. poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 807);
4) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
5) z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych;
6) z umów leasingu;
7) przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;
8) między organami przedsiębiorstwa państwowego;
9) między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;
10) z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
11) o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;
12) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem.

§ 2. Nie są sprawami gospodarczymi sprawy o:
1) podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej po jej ustaniu;
2) wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony.​

Podsumowanie​

Analiza udanych przypadków mediacji gospodarczych pokazuje, że skuteczne wykorzystanie tego narzędzia może przynieść liczne korzyści dla przedsiębiorstw. Dzięki mediacji strony mogą osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązania konfliktów, które pozwalają na dalszą współpracę, oszczędzają czas i koszty, a także chronią reputację firmy. W związku z tym mediacja gospodarcza jest wartościowym narzędziem, którego warto rozważyć w przypadku konfliktów biznesowych.​

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

Zapisz mnie na kurs!

Moje dane

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wyślij zgłoszenie do 15 października.
Koszt opinii

150

100 zł