Polityka prywatności – zawiadomienie do UOKiK

Spis treści

Polityka prywatności – zawiadomienie do UOKiK

Polityka prywatności strony w zakresie skorzystania z usługi wysłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Administratorem danych osobowych jest prezes zarządu Frano Reserach & Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, ul. Królowej Jadwigi 3a, pisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000954749, NIP: 7441829168, REGON: 521188150. Zwanym dalej „Administratorem”

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

W ramach realizacji usługi FRC sp. z o.o. będzie przetwarzać takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, załączone zdjęcia oraz inne dane podane w formularzu.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii Państwa danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) i nie stosuje profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4RODO, tj. nie dokonuje oceny Państwa czynników osobowych dla sporządzenia prognoz określonego Państwa zachowania na podstawie zautomatyzowanego mechanizmu przetwarzania danych osobowych.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu zapewnienia możliwości realizacji usług, ponieważ stworzenie mechanizmu usługi wysłania zgłoszenia do Prezesa UOKiK bez zapisania na serwerze danych oraz zdjęć ze względów technologicznych jest nie możliwe.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

W zakresie działań zmierzających do skontaktowania się z Państwem w celu przedstawienia zawarcia umowy, w ramach zgłoszenia za pośrednictwem formularza, podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
W zakresie nawiązania przez Państwa kontaktu za pośrednictwem strony internetowej karol-pesta.pl, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
W zakresie realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

  1. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa
  2. dane zostaną przekazane Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, na co w formularzu kontaktowym wyrażacie Państwo zgodę.
  3. dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.

Czas, przez który Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe

Czas, przez który Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Mając powyższe na uwadze przetwarzamy Państwa dane osobowe związane z:

  1. Państwa zgodą – do czasu odwołania zgody
  2. Wykonywaniem usługi – przez okres roku

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora, a w wypadku istnienia uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw lub wolności, Administrator poinformuje Państwa o przyczynach nieuwzględnienia sprzeciwu;

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym dla Administratora.

Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

W niektórych przypadkach dla wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania.

Organ nadzoru

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez FRC sp. z o.o. narusza postanowienia RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje kontaktowe
Dane sprzedawcy
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - dowody.

Formularz zostanie wysłany bezpośrednio na skrzynkę e-mail Prezesa UOKiK. uokik@uokik.gov.pl

Kopię otrzymasz na maila

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wyślij zgłoszenie do 15 października.
Koszt opinii

150

100 zł