Polityka prywatności

Spis treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony
https://karol-pesta.pl
Drogi Użytkowniku!
Dbam o Twoją prywatność i chcę, abyś w czasie korzystania z moich usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentuję Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez moją stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Administratorem danych osobowych jest prezes zarządu Frano Reserach & Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, ul. Królowej Jadwigi 3a, pisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000954749, NIP: 7441829168, REGON: 521188150. Zwanym dalej „Administratorem”

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności przetwarzam następujące rodzaje Państwa danych osobowych:
Na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy,
Na etapie zawierania i wykonywania umowy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania,

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii Państwa danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) i nie stosuje profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4RODO, tj. nie dokonuje oceny Państwa czynników osobowych dla sporządzenia prognoz określonego Państwa zachowania na podstawie zautomatyzowanego mechanizmu przetwarzania danych osobowych.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
wykonywania czynności zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – w szczególności w celach marketingowych, co obejmuje kontakt z Państwem za pośrednictwem wypełnienia formularza zgłoszeniowego, telefonu oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail celem weryfikacji Państwa zgłoszenia pod kątem spełniania kryteriów do zawarcia umowy w przedmiocie zlecenia oceny rzeczoznawczej.

Ponadto Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących, drugorzędnych celach:

  1. archiwizacji danych
  2. badań statystycznych prowadzonych na potrzeby własne lub przez powołane do tego organizacje, działające na podstawie i w granicach obowiązującego prawa

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

W zakresie działań zmierzających do skontaktowania się z Państwem w celu przedstawienia zawarcia umowy, w ramach zgłoszenia za pośrednictwem formularza, podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
W zakresie nawiązania przez Państwa kontaktu za pośrednictwem strony internetowej karol-pesta.pl, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
W zakresie realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

  1. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa
  2. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania czynności wynikających z zawartej z Państwem umowy lub dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  3. którym dane mogą być też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia,
  4. W szczególności odbiorcami Państwa danych osobowych są firmy pocztowe i kurierskie, firma prowadząca działalność księgową, dostawca elektronicznej skrzynki pocztowej, a w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych z zastosowaniem usług Google, Google LLC oraz należących do niej podmiotów zależnych, również wskazane podmioty. W ostatnim przypadku Administrator informuje również o treści polityki prywatności Google, Google LLC oraz należących do niej podmiotów zależnych, dostępnych na stronie internetowej https://policies.google.com/privacy, która jest zgodna z zasadami określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. W tym oświadczeniu firma Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

Czas, przez który Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe

Czas, przez który Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Mając powyższe na uwadze przetwarzamy Państwa dane osobowe związane z:

  1. Państwa zgodą – do czasu odwołania zgody
  2. Wykonywaniem umowy – do czasu realizacji umowy oraz przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy
  3. danymi archiwalnymi – po wykonaniu umowy dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy lub dłuższy okres.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora, a w wypadku istnienia uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw lub wolności, Administrator poinformuje Państwa o przyczynach nieuwzględnienia sprzeciwu;

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym dla Administratora.

Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

W niektórych przypadkach dla wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania.

Organ nadzoru

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez FRC sp. z o.o. narusza postanowienia RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wyślij zgłoszenie do 15 października.
Koszt opinii

150

100 zł