Odrzucona reklamacja obuwia – co dalej?

Twoje buty okazały się wadliwe? Zaniosłeś je do sklepu wraz z dowodem zakupu, ale sprzedawca obuwia odrzucił Twoją reklamację? Nie martw się, jest jeszcze kilka sposobów na to by skutecznie zareklamować buty i odzyskać pieniądze.

Odpowiedzialność za wady

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny – na podstawie przepisów o reklamacji na zasadach rękojmi – sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.  Przy czym roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz nie wcześniej niż dwa lata od wydania rzeczy. Przykładowo dla butów kupionych 1 grudnia 2020 roku odpowiedzialność sprzedawcy kończy się z dniem 1 grudnia 2022 roku. Natomiast, jeżeli wada została stwierdzona 30 listopada 2022 r, to okres ten wydłuża się o rok tj. do 30 listopada 2023. (art. 568 K.C.)

Domniemanie istnienia wady

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna tkwiła w rzeczy w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. (art. 556[2] K.C.) Z tego wynika, że wszystkie niemożliwe do usunięcia wątpliwości w zakresie powstania wady, a nawet brak możliwości przeprowadzenia odpowiedniego dowodu – należy traktować na korzyść konsumenta.

Odwołanie od reklamacji

W przypadku odrzuconej reklamacji butów konsumenci najczęściej podejmują się napisania odwołania od odrzuconej reklamacji. Niestety, ale Kodeks Cywilny nie przewiduje żadnego specjalnego trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołania od decyzji sprzedawcy, a przez to sprzedawca nie musi trzymać się żadnych terminów zobowiązujących go do odpowiedzi na odwołanie. Sprzedawcy opieszale odpowiadają na odwołanie oraz nierzadko grają po prostu na zniechęcenie i czas, a ten biegnie na naszą niekorzyść.  Zupełnie inaczej może wyglądać odwołanie od odrzuconej reklamacji z załączoną opinią rzeczoznawcy obuwia. Dlaczego? Jeżeli rzecz ma wadę, a sprzedawca jej nie usunął lub nie wymienił towaru na nowy, wolny od wad to można skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedawca otrzymując oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z merytoryczną i wyczerpującą opinią rzeczoznawcy będzie zdawać sobie sprawę, że gotowi jesteśmy na podjęcie kolejnych kroków po to by doprowadzić do rzetelnego rozpatrzenia naszej reklamacji.

 

Nie wiesz, czy Twoich butach ujawniła się wada ukryta? Możesz skorzystać z DARMOWEJ konsultacji.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jakie kroki podjąć?

Krok 1: Konsultacja z rzeczoznawcą

Doświadczony rzeczoznawca widział w swojej karierze setki, jak nie tysiące par butów. Potrafi z dużo większym prawdopodobieństwem ocenić, czy wykryta wada lub uszkodzenie Twojego obuwia daje podstawy do dochodzenia odpowiedzialności sprzedawcy na podstawie rękojmi. Rzetelny rzeczoznawca powie Ci wprost czy Twoje obuwie warto kolejny raz reklamować, czy są do tego podstawy. W moim przypadku zawsze proszę o przesłanie zdjęć butów, w oparciu o zdjęcia udzielam bezpłatnej konsultacji – oceniam zasadność reklamacji i wskazuję, czy w ogóle gra jest warta świeczki.

Krok 2: Opinia rzeczoznawcy

Ekspertyza butów i przygotowana na jej bazie opinia rzeczoznawcy może zostać wykorzystana zarówno w drodze reklamacji polubownej, jak i w sytuacji kiedy spotkasz się ze sprzedawcą w postępowaniu sądowym. Możesz dołączyć ją na każdym etapie sporu – przy pierwszej reklamacji, odwołaniu od decyzji sprzedawcy, odstąpieniu od umowy, ale i pisma ze strony Rzecznika Praw Konsumenta lub w toku sprawy prowadzonej przez Inspekcję Handlową czy przed sądem. Niemniej, opinia biegłego rzeczoznawcy może doprowadzić do zakończenia sporu już na etapie odwołania, a zatem warto na tym etapie zlecić jej przygotowanie.

Krok 3: Odwołanie od decyzji sprzedawcy

Od negatywnie rozpatrzonej reklamacji możesz się odwołać. Jednakże tak jak wspomniałem powyżej, jest to czynność, która nie jest regulowana prawna i zatem nie znajdą tutaj zastosowania przepisy o ochronie konsumentów. Odwołanie także składa się do sprzedawcy. Skoro jednak Twoja reklamacja nie została rozpatrzona pozytywnie, to składając odwołanie od decyzji sprzedawcy warto sięgnąć po dodatkowy oręż – opinię rzeczoznawcy. Warto poszukać rzeczoznawcy, który jest aktywnym biegłym sądowym. Biegły sądowy to osoba, którą sądy, ale i również inne organy procesowe powołują w sprawie w celu udzielenia wiadomości specjalnych. Opinia rzeczoznawcy obuwia wzmocni Twoją pozycję w sporze, będzie bardzo silnym argumentem opartym o fachową wiedzę z branży obuwniczej, który wspomoże Cię w  dochodzeniu swoich spraw.

Krok 4: Rzecznik Praw Konsumenta

Rzecznicy są instytucją samorządową, która została powołana w celu reprezentowania interesów konsumentów. Rzecznik przede wszystkim sprawdzi, czy sprzedawca prawidłowo zastosował się do przepisów prawa, i czy jego postępowanie w sposób formalny nie godzi w prawa konsumenta. Rzecznik również może reprezentować nas w kontaktach ze sprzedawcą np. poprzez wystąpienie w formie pisemnej. Może też wezwać przedsiębiorcę do odpowiedzi na pismo w wyznaczonym terminie. Rzecznik nie jest jednak specjalistą w dziedzinie obuwnictwa i nie posiada wiedzy, która jest w stanie zweryfikować i ocenić powstałe uszkodzenia. Dlatego też przedstawienie Rzecznikowi Praw Konsumenta pozytywnej opinii rzeczoznawczej dostarczy mu konkretnej wiedzy merytorycznej.

Krok 5: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej

Inspekcje handlowe w ramach swojej działalności prowadzą mediacje między konsumentami a przedsiębiorcami oraz Stałe Polubowne Sądy Konsumencie, które są zdecydowanie tańsze od tradycyjnych postępowań cywilnych. Zazwyczaj sprzedawcy odmawiają udziału w takich postępowaniach. Niemniej, żeby przystąpić do zapisu na Stały Polubowny Sąd Konsumencki również jest wymagana zgoda obu stron konfliktu.

Krok 6: Sprawa sądowa

Ostatnim rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę sądową w postępowaniu cywilnym i oddanie sprawy w ręce Sądu. Nie mniej jest to ostateczność, z której należy skorzystać jeżeli sprzedawca uporczywie unika odpowiedzialności. 

Sprawdź czy masz rację?

odwolanie od reklamacji, rzeczoznawca obuwia

Kim jestem?

Nazywam się Karol Pesta. Jestem niezależnym rzeczoznawcą technologii obuwia oraz biegłym sądowym z zakresu obuwnictwa wpisanym na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym w Elblągu. Od wielu lat zajmuję się oceną rzeczoznawczą butów. Moje opinie są oparte o wnikliwą analizę obuwia i powstałych w nich uszkodzeń.

Sporządzane przeze mnie oceny rzeczoznawcze są szczególnie ważne dla konsumentów ponieważ wzmacniają ich stanowisko w sprawie. Opinia, która wyczerpuje temat co do jego istoty i jest napisana przystępnym językiem znacznie ułatwi kontakt z Rzecznikiem Praw Konsumenta, Inspekcją Handlową oraz stanowi dowód wiadomości specjalnych z dokumentu prywatnego, który wzmacnia stanowisko strony.