Rzeczoznawca czy biegły

Spis treści

Rzeczoznawca czy biegły

Biegły rzeczoznawca

Rzeczoznawca to osoba powoływana do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jej kwalifikacji. Rzeczoznawca wydaje opinie o jakości produktów lub usług. Rzeczoznawcy działają na zlecenie konsumentów, sprzedawców, sądów powszechnych, sądów konsumenckich, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH), Rzeczników Praw Konsumenta oraz innych organizacji pomagających konsumentom.

Szczególnym rodzajem rzeczoznawcy jest biegły rzeczoznawca. Biegły sądowy to osoba, która jest wpisana na listę jednego z Sądów Okręgowych. Biegły jest powoływany przez sąd, lub inne organy procesowe w celu wypowiedzenia się w zakresie swojej dziedziny. Biegły, odpowiadając na zadane mu pytania, składa w sprawie wyczerpującą i bezstronną opinię. Opinia powinna uwzględniać stan faktyczny oraz okoliczności, na podstawie których wyciągane są wnioski.

Uzyskanie tytułu rzeczoznawcy towaru, np. rzeczoznawca obuwia, odzieży czy mebli, nie jest regulowane prawnie, w przeciwieństwie np. do tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

Specjaliści ds. oceny reklamacji obuwia

W procesie reklamacji, w praktyce, najczęściej spotykamy się z opinią specjalisty ds. oceny jakości obuwia lub pracownika działu reklamacji danego sprzedawcy. Wysokie koszty obsługi reklamacji sprawiają, że sprzedawcy nie zasięgają opinii doświadczonych i wykwalifikowanych rzeczoznawców obuwia. Zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest zatrudnienie pracownika na stanowisko specjalisty do spraw reklamacji, który przesądza o losach złożonej przez nas reklamacji. Ale czy to jest słuszne? Proszę się zastanowić, czy ktoś, kto zna zdecydowanie pobieżnie przedmiot technologii obuwia jest w stanie wyciągnąć prawidłowe wnioski i rozstrzygnąć o reklamacji zgodnie z prawdą. Drugim aspektem jest polityka firmy, która kształtuje postępowanie swoich pracowników. Niektóre firmy w przypadkach, w których konsument upiera się przy swoim, korzystają z opinii rzeczoznawcy. Wtedy wysyłają obuwie do zewnętrznego rzeczoznawcy, jednakże takie oceny często są wątpliwe. Wynika to z pozorowania jakoby istniała „druga instancja” reklamacji w przypadkach, w których klient składa odwołanie od reklamacji.

Natomiast warto zaznaczyć, że nie stanowi problemu to, że decyzję o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji podejmuje osoba, która nie jest rzeczoznawcą. Problemem jest poziom merytoryczny podejmowanych przez te osoby decyzji. Argumentacja dotycząca powodu odrzucenia reklamacji jest niejednokrotnie absurdalna, obrażająca zasady logicznego myślenia.

Rzeczoznawca obuwia – jakiego wybrać?

Rzeczoznawców można podzielić na trzy podstawowe kategorie:

 • rzeczoznawca organizacji branżowej, w przypadku butów będzie to np. Polska Izba Przemysłu Skórzanego
 • rzeczoznawca wpisany na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
 • biegły rzeczoznawca, który został wpisany na listę biegłych przy określonym Sądzie Okręgowym

Niemniej dokonując wyboru warto jest postawić na osoby doświadczone, które posiadają dobre opinie. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest rzeczoznawcą, czy biegłym sądowym. Żadna wiedza nie zastąpi umiejętności jej wyartykułowania i przekazania. Dlatego też bardzo ważna jest forma i styl napisania opinii rzeczoznawcy. Opinia powinna:

 • zawierać zdjęcia wysokiej jakości,
 • dokładnie opisywać stan faktyczny,
 • wskazywać cechy, które są podstawą wyciąganych wniosków,
 • przedstawiać mechanizm powstawania wad,
 • zawierać logiczny związek przyczynowo skutkowy,
 • być napisania zgodnie z przepisami prawa i w oparciu o te przepisy.

W przypadku sporu ze sprzedawcą najważniejszy jest poziom merytoryczny uzyskanej opinii. Opinia rzeczoznawcy obuwia wzmocni Twoją pozycję w sporze:

 • będzie bardzo silnym argumentem opartym o fachową wiedzę z branży obuwniczej,
 • jako dokument prywatny, zawierający wiadomości specjalne, wesprze stronę do dochodzenia swoich spraw przed sądem.

Poniesienie kosztów opinii przez sprzedawcę

Stan prawny dot. zakupów przed 1 stycznia 2023 r.

Art.566. § 1. Kodeksu Cywilnego reguluje poniesienie kosztów opinii przez sprzedawcę. Zgodnie z nim, gdy wystąpiła wada fizyczna, a kupujący realizuje swoje uprawnienia tj. towar został naprawiony, wymieniony, klient odstąpił od umowy lub doszło obniżenia ceny, to konsument może również żądać od sprzedawcy zwrotu nakładów związanych z reklamacją. Nakłady mogą obejmować m.in. koszty przesłania towaru, czy koszty opinii rzeczoznawcy (o ile potwierdziła istnienie wady fizycznej produktu). Dodatkowo zastosowanie mogą znaleźć Art. 561[2] §1 i §2, oraz Art. 561[3] kodeksu cywilnego.

Stan prawny dot. zakupów po 1 stycznia 2023 r.

Art. 471. Kodeksu Cywilnego [Odpowiedzialność ex contractu]
Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia