Podwyższone koszty procesu dla przedsiębiorców

Spis treści

Podwyższone koszty procesu dla przedsiębiorców

Artykuł 458[16] KPC wskazuje, że jeżeli strona będąca przedsiębiorcą zaniedbała próbę dobrowolnego rozwiązania sporu, unikała udziału w rozmowach lub brała w nich udział w złej wierze, co doprowadziło do niepotrzebnego wytoczenia powództwa lub niewłaściwego określenia przedmiotu sprawy, sąd może obciążyć tę stronę kosztami procesu w całości lub części, a w uzasadnionych przypadkach nawet podwyższyć je, jednak nie więcej niż dwukrotnie.

Bat na nieuczciwych przedsiębiorców

Nowe regulacje prawne stanowią wyraźną zachętę dla przedsiębiorców do aktywnego podejmowania prób polubownego rozwiązania sporów z konsumentami, jeszcze zanim sprawa trafi do sądu. W przypadku zaniedbania takiej próby, unikania udziału w rozmowach lub uczestniczenia w nich w złej wierze, co skutkuje niepotrzebnym rozpoczęciem procesu sądowego lub niewłaściwym określeniem przedmiotu sporu, sąd ma prawo obciążyć przedsiębiorcę kosztami procesu – całkowicie lub częściowo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, koszty te mogą zostać nawet podwyższone, choć nie więcej niż dwukrotnie.

tłum konsumentów, którzy cieszą się, że sprzedawca nie będzie mógł ich więcej zbywać

Zbywanie konsumenta stanie się niekorzystne

Ponadto, przepisy prawa wymagają od przedsiębiorcy odpowiedzi na reklamacje konsumenta. Zdecydowanie zalecane jest również odpowiedzenie na otrzymane wezwanie do zapłaty lub inne oświadczenie konsumenta, ponieważ niewypełnienie tych obowiązków może prowadzić do skierowania sprawy do sądu. Przedsiębiorca powinien również podjąć rozmowy mające na celu polubowne rozwiązanie sporu i być w stanie udokumentować, że takie rozmowy miały miejsce.

Mediacje konsumenckie

Mediacje konsumenckie nabierają nowego znaczenia w kontekście nowo wprowadzonego prawa. Dlatego, mediacje konsumenckie stają się nie tylko wartościową, ale wręcz niezbędną praktyką, umożliwiającą efektywne i mniej ryzykowne rozwiązywanie sporów.

Wszystko to może wymagać od przedsiębiorców wprowadzenia zmian w obecnie stosowanych procedurach i trybach postępowania z roszczeniami klientów, które są otrzymywane po zakończeniu procesu reklamacyjnego.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia